kiến nghị ban quản trị fix lại tỉ lệ drop và ra even game

Xem bảng in