Về việc xin mở khóa IP máy tính và phục hồi lại tài khoản !

Kính gửi Ban Quản trị MUKOREA:
Account: .....
Nhân vật: NghiaSmile
SV: Quyền Năng
Nhân vật : Helen
SV : Bá Vương
Vào ngày...