Có nhiều chữ bị lỗi đọc không được, bạn up lại được không???