Máy Chủ Hủy Diệt MU-KOREA.NET Phiên Bản Không Đồ FULL+Max Wing 3 + Đồ Max Option VIP

Exp Sub Thường 1 : 150x

Exp Sub VIP 8 Non Pk : 250x

Exp Sub VIP 9 Non Pk : 300x

Drop : 80%-- Tất cả...