đầu tiên ta tìm đánh những con lính này, hoặc lính thường cũng có tỉ lệ rơi
https://sv1.uphinhnhanh.com/images/2018/05/01/Screen05_01-17_46-0003.jpg...