- Nick diễn đàn: dangdapda
- Họ và tên: Trịnh Minh Đăng
- Năm sinh: 97
- Địa chỉ: An Giang
- Yahoo: danglkag@gmail.com
- Số điện thoại(nếu có): 0989205052
- Facebook :...