Công thức ép Wing 2.5:
1. Nguyên liệu:

- 1 cánh cấp 2
- 1 ngọc Sáng Tạo
- 1 ngọc Hỗn Nguyên
- 1 vật phẩm định dạng cánh​
2. Nơi ép:
- Goblin Chaos ở Noria​
3. Khi xoay thất bại sẽ mất hết nguyên liệu ép
Vật phẩm định dạng cánh bạn có thể tìm kiếm ở Mesuda , Kundun

Lưu ý:


Cánh cấp 2 nào theo nguyên liệu đó --> Để tạo ra cánh 2.5 tương ứng
Tỉ lệ mặc định quay Wing 2.5 Open ở sever là 50% (thay đổi sẽ có thông báo rỏ ràng)