Nguyên liệu cần :


  1. 1 vũ khí rồng + 13 + 16 option (Op đập ngọc sinh mệnh)
  2. 30 Bless + 30 Soul + 30 life + 2 item Zen 50k + 1 Chaos


Video hướng dẫn