AD cùng mọi người cho mình hỏi cách tạo cánh câp 3
Cánh 1 canh 2 mình có thể quay ra nhưng nó là cánh trắng
đập life vao lên 1 opt không thể nào lên đc 4 opt để quay cánh cấp 3 vây mong AD cùng các Pro cho hoi cách quay cánh cấp 3
Thêm vào cho mình hỏi Cánh Sum quay ra thê nào minhg quay toàn ra cánh DK DW và cảnh F
tks